Wyniki finansowe Banku BPH w 2014 r.

W ubiegłym roku Bank BPH wypracował zysk brutto w wysokości 172 mln, między innymi dzięki
umocnieniu pozycji w wybranych segmentach rynku i rozwojowi oferty produktowej zgodnie ze
strategią fair play.
– Zysk netto 112 mln zł w 2014 r.; 11 mln zł zysku netto i 28 mln zł zysku brutto w IV kw. 2014 r.
– Dobra sprzedaż strategicznych produktów: 7,3 mld zł kredytów dla klientów indywidualnych i
limitów przyznanych firmom.
– Dalszy rozwój produktów i kanałów dystrybucji.
– Stabilność i bezpieczeństwo, czego potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki przeglądu jakości
aktywów i testów warunków skrajnych oraz bezpieczny poziom współczynnika wypłacalności
16,8 proc.
Skonsolidowany zysk netto Banku BPH w 2014 r. wyniósł 112 mln zł i w porównaniu z 2013 r. – po
wyłączeniu działań jednorazowych z 2013 r. (ugoda z ubezpieczycielem, sprzedaż nieruchomości, czy
obniżenie kosztów konsultingu) – pozostał na takim samym poziomie. – Osiągnęliśmy zysk zakładany
w planie finansowym, pomimo że działaliśmy w wymagającym otoczeniu – komentuje Richard Gaskin,
Prezes Zarządu Banku BPH. – W ubiegłym roku sektor bankowy stał przed wyzwaniami wynikającymi
m.in. z obniżenia stóp procentowych do kolejnego rekordowo niskiego poziomu, spadku opłat
interchange, wymogów regulacyjnych, czy ze wzmożonej konkurencji na rynku finansowym. Te
czynniki w znacznym stopniu wpłynęły na nasze działania, ale wynik wypracowany w ubiegłym roku
dowodzi, że sprostaliśmy wyzwaniom – dodaje Richard Gaskin.

Zgodnie z założeniami swojej strategii bank rozwijał działalność i wzmacniał pozycję w wybranych
segmentach rynku klientów detalicznych, między innymi bankowości osobistej. Uatrakcyjnił ofertę
produktów inwestycyjnych i zwiększył liczbę wyspecjalizowanych doradców obsługujących tę grupę
klientów do 170. W ubiegłym roku bank zoptymalizował także ofertę kredytów gotówkowych,
dostosowując ją do otoczenia rekordowo niskich stóp procentowych, co znalazło odzwierciedlenie w
wynikach sprzedaży. W 2014 r. Bank BPH udzielił kredytów gotówkowych o łącznej wartości ponad 2
mld zł, czyli o 10 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Bank rozszerzał także ofertę
kredytów hipotecznych oraz sieć sprzedaży tych produktów poprzez zaangażowanie kolejnych
doradców wyspecjalizowanych w ofercie hipotecznej. Te działania przyczyniły się do wzrostu
sprzedaży, która w całym 2014 r. sięgnęła 213,5 mln zł, co stanowi wzrost o 168 proc. wobec wyniku
osiągniętego w 2013 r.

Ważnym celem Banku BPH było także umacnianie pozycji w segmencie MŚP i rozwijanie współpracy z
dużymi przedsiębiorstwami. Sprzedaż limitów klientom firmowym w minionym roku wyniosła ponad
4,9 mld zł. Na ten wynik wpłynęła między innymi dalsza współpraca z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Poręczeniowej oraz w ramach Portfelowej Linii Gwarancji
de minimis. W 2014 r., współpracując z BGK, Bank BPH udzielił 3 534 kredyty na łączną kwotę 459 mln
zł. Dodatkowo, dzięki stałemu rozwojowi kanałów sprzedaży faktoringu, osiągnięto korzystną
dynamikę wzrostu sprzedaży tego produktu. Wartość nabytych wierzytelności zamknęła się kwotą
1 546 mln zł, co oznacza wzrost o 75 proc. w porównaniu z 2013 r. Była ona najwyższa wśród
podmiotów, które rozpoczęły działalność operacyjną w tym samym czasie co Bank BPH, czyli w 2011
roku. Pozwoliło to na wzrost przychodów z tytułu działalności faktoringowej o 78 proc. w porównaniu
z poprzedzającym rokiem.

W ramach realizacji działań strategicznych Bank BPH rozwijał swoją technologię informatyczną.
Dzięki temu, obecnie we wszystkich oddziałach Banku BPH klienci mogą być identyfikowani i
autoryzować transakcje z wykorzystaniem technologii biometrycznej. Jest to jedna z
najbezpieczniejszych technik identyfikacji tożsamości. Dodatkowo, klienci korzystający z platformy
bankowości internetowej Sez@m mogą zawierać umowy (np. o kredyt gotówkowy, kartę kredytową)
w systemie bankowości internetowej, bez konieczności odwiedzania oddziału.

Kluczowym elementem strategii banku jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. – Ten
aspekt jest szczególnie ważny w czasach, w których trudno jest przewidzieć zmiany w otoczeniu.
Chciałbym podkreślić, że pozycja płynnościowa i kapitałowa banku jest silna i stabilna. Świadczy o tym
m.in. poziom współczynnika wypłacalności na poziomie prawie 17 proc. oraz bardzo dobre wyniki
przeglądu jakości aktywów i testów warunków skrajnych opublikowane 26 października przez
Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego
– mówi Richard Gaskin. O wysokiej jakości portfela kredytowego Banku BPH świadczą niskie koszty
ryzyka, które w 2014 roku wyniosły 0,2 proc.